Inicio > Tarifas y Sector Eléctrico

Tarifas y Sector Eléctrico

La vostra empresa o organització també pot gaudir d’energia verda i valors cooperatius!

[También en: Castellano] A Som Energia ampliem progressivament els nostres serveis. Actualment, dels 50.000 contractes de llum amb la cooperativa, gairebé 1.200 corresponen a contractes amb tarifa 3.0A, és a dir, contractes amb un consum elevat i amb una potència contractada superior a 15 kW. Aquests contractes corresponen a seus d’organitzacions i PIMES, petites i mitjanes indústries i tallers, serveis, comunitats veïnals amb ascensor, etc.

Leer Más »

¡Vuestra empresa u organización también puede disfrutar de energía verde y valores cooperativos!

[També en: Català] En Som Energia ampliamos progresivamente nuestros servicios. Actualmente, de los 50.000 contratos de electricidad de la cooperativa, casi 1.200 son contratos con tarifa 3.0A,  es decir, contratos con un consumo elevado y una potencia contratada superior a 15 kW. Estos contratos corresponden a organizaciones y PYMES; pequeñas y medianas industrias, talleres, servicios, comunidades vecinales con ascensor, etc.

Leer Más »

Decidim entre totes les persones sòcies què fem amb els resultats extraordinaris

[También en: Castellano] Salta a la secció: · LA SITUACIÓ · L’ENQUESTA · ELS RESULTATS   En el primer semestre de l’any hem obtingut un resultat econòmic positiu molt per sobre del previst que acabarà incidint en el resultat global de l’exercici 2016. És per això que preguntem als socis i sòcies de la cooperativa què creuen més convenient fer amb aquests diners extres: retornar-los o fer-ne un coixí de reserva.

Leer Más »

Decidamos entre todas las personas socias qué hacemos con los resultados extraordinarios

[També en: Català] Salta a la sección: · LA SITUACIÓN · LA ENCUESTA · LOS RESULTADOS   En el primer semestre del año hemos obtenido un resultado económico positivo muy por encima de lo previsto que acabará incidiendo en el resultado global del ejercicio 2016. Es por eso que preguntamos a los socios y socias de la cooperativa qué creen más conveniente hacer con ese dinero extra: devolverlo o hacer un cojín de reserva.

Leer Más »

L’Ajuntament d’Avià redueix un 10% la seva factura d’energia renovable optimitzant la potència contractada

[También en: Castellano] Dins les accions i serveis que Som Energia va proposar en la licitació pública de contractació elèctrica de l’Ajuntament d’Avià, hi havia la realització d’estudis d’optimització de la potència contractada de diferents punts de subministrament del municipi.

Leer Más »

El Ayuntamiento de Avià reduce un 10% su factura de energía renovable optimizando la potencia contratada

[També en: Català] Dentro de las acciones y servicios que Som Energia propuso en la licitación pública de contratación eléctrica del Ayuntamiento de Avià, estaba la realización de estudios de optimización de la potencia contratada de diferentes puntos de suministro del municipio.

Leer Más »